បេះដូង | News

បេះដូង


គឺជាពេលដែលថាមពលធ្វើដំណើរទៅដល់បេះដូង បើសិនជាបេះដូចមិនបានទទួលនូវសារជាតិអាហារទេ បេះដូងនឹងពិបាកធ្វើការ ដូច្នេះអ្នកដែលគាំងបេះដូង នឹងកើតឡើងមុនថ្ងៃត្រង់ ឬក្រោយពីទទួលទានអាហរថ្ងៃត្រង់ហើយ។

ក្នុងប្រការនេះ យើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែង ជាពេសេសអ្នកដែលមិនទទួលអាហារពេលព្រឹក ជាប្រចាំ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យគាំងបេះដូងបានដោយងាយ។
បេះដូងមានតួនាទីស្រូប និងបញ្ចេញឈាមទៅចិញ្ចឹមរាងកាយ។ ក្នុងសភាពធម្មតា បេះដូងស្រូបនិងបញ្ចេញ ឈាមក្នុងលំដាប់សម្ពាធឈាមធម្មតា មានន័យថាកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមនោះទៅមិនទានត្រូវបានបំផ្លាញនៅ
ឡើយទេ។
នៅក្នុងកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមរបស់បុរស មាន ៤០ លានកោសិកា ចំណែកឯកោសិការបស់ស្រ្តីអាចមាន ៣៥ លានកោសិកា។ ប្រសិនគេងម៉ោង ៩ យប់កោសិកាគ្រាប់ឈាម នឹងបែក 2.5 លានកោសិកា តេបើគេងយប់ជាង
នេះ កោសិកាគ្រាប់ឈាមនឹងបែកច្រើនជាងនេះ ហើយនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យបេះដូងត្រូវស្រូប និងបញ្ចេញឈាម ទៅចិញ្ចឹមផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយញាប់ឡើង ខ្លាំងឡើង និងលឿនឡើង ដែលនេះជាហេតុធ្វើឲ្យមានការលើសឈាម។
ពេទ្យវិនិច្ជ័យថា បើបានទទួលសារជាតិ ម៉ាញ៉េស្យូម ពីបន្លែទៅជំនួសបានគ្រប់គ្រាន់ គឺត្រូវទទួលទានបន្លែមួយគឺឡូក្នុង ១ ថ្ងៃទើបមានតុល្យភាពគ្នា ឬកុំដេកយប់ហួសម៉ោង ៩ បើធ្វើបាននឹងធ្វើឲ្យសម្ពាពនៃបេះដូងធម្មតាវិញ។
មនុស្សជាច្រើន ទៅរកពេទ្យ ដើម្បីព្យាបាលជំងឺលើសឈាមជាទូទៅ ពេទ្យនឹងឲ្យញ៉ាំថ្នាំបញ្ចុះឈាមមក ពេលទទួលទានយូរទៅ នឹងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម ទើបត្រូវទទួលទានថ្នាំទឹកនោមផ្អែមទៀត រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់។ប៉ុន្តែបើទទួលទានជាតិ ម៉ាញ៉េស្យូម ពីបន្លែ ១ ថ្ងៃ ១ គីឡូក្រាមវិញនោះ នឹងជួយធ្វើឲ្យជំងឺទឹកនោមផ្អែមថយចុះបាន ឬអាចជាដាច់ផង ក៏ថាបាន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Most Post

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});