ក្មេងពៅដោះម្តាយ ៣ ខែមាន IQ ខ្ពស់ជាងក្មេងដេលផឹកទឹកដោះគោកំប៉ុង | News

ក្មេងពៅដោះម្តាយ ៣ ខែមាន IQ ខ្ពស់ជាងក្មេងដេលផឹកទឹកដោះគោកំប៉ុង


អ្នកស្រាវជ្រាវចេញពីមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសណរ៍វេយ៍ បានធ្វើការសិក្សាទៅលើក្មេងចំនួន៣៤៥ នាក់ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ខែ ដល់ ៥ ឆ្នាំដេលក្នុងនោះ មើលពីទំនាក់ទំនងកម្រិតសតិបញ្ញា និងរយៈពេលដែលបៅដោះម្តាយតិចជាង ៣ ខែ ធ្វើពិន្ទុបានទាបជាងសមត្ថភាពខួរក្បាលធម្មតារបស់ក្មេងអាយុ ១៣ ខែ ដេលបៅដោះម្តាយលើសពី ៣ ខែ។ ហើយនៅពេលធំឡើងនឹងមាន IQ ទាបជាងក្រុមក្មេងដេលបានបៅដោះម្តាយរយៈពេលវែង។
photo by: scienceillustrated.com.au
អាចនិយាយបានថា សេចក្តីស្រលាញ់ និងសេចក្តីបារម្ភក្នុងការបំបៅដោះម្តាយចំពោះកូននោះ គឺជាកត្តាសំខាន់ដែលមានផលចំពោះការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលរបស់ទារក ប្រហាក់ប្រហែលនឹងជីវជាតិជាច្រើនទៀងផង។
ចប្ច័យគ្រិះ ដែលនាំឲ្យមានប្រយោជន៍ចំពោះការអភិវឌ្ឍសារជាតិពពួកអ័រម៉ុន និងអង្គបដិបក្សក្នុងខ្លួន (Anti-Body) ដែលម្តាយនឹងផ្តល់ទៅឲ្យកូន ហើយជួយការពារការឆ្លងមេរោគដេលទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធដង្ហើម និងការពារជងឺរាករូសបានទៀតផង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Most Post

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});