អាហារបំប៉នបេះដូង និង ពោះវៀន | News

អាហារបំប៉នបេះដូង និង ពោះវៀន

ទទួលទានបន្លែផ្លែឈើ មានពណ៍ក្រហម និងរសជាតិល្វីង។ ចាស់បុរាណបាននិយាថា បណ្តូលឈូកព្យាបាលជំងឺបេះដូងបាន។ បណ្តូងឈូកមានរសជាតិល្វីងព្យាបាលពោះវៀនតូច និងបេះដូងបាន។ ប៉ុន្តែមិនមែនទទួនទានល្វីងតែម្យ៉ាងនោះទេ ត្រូវមានជាតិជូរ ផ្អែម ប្រៃ តាមទៅជាមួយដែរ តែសូមឲ្យល្វីងខ្លាំង ដូចជាត្រយូងចេកពណ៍ក្រហមមានរសជាតិល្វីង គឺបំប៉ននិងព្យាបាលពោះវៀនតូច និងបេះដូង។ កាលពីបុរាណ គេឲ្យម្តាយដែលទើបឆ្លងទន្លេ ទទួលទានសម្លម្ជូរត្រយូងចេក ដើម្បីបន្ថែមគ្រាប់ឈាម ទើបមានទឹកដោះឲ្យកូនបៅ។ ចាស់ៗពីដើមខ្លះ យកត្រយូងចេកទៅហាន់ហាល ហលយកមកលីងឆុងតែផឹក បំប៉នពោះវៀន និងបេះដូង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Most Post

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});